Members
Ilse Thynne
Camille Corey
Stacia Vigna
Enriqueta Kieran
Marylin Statton
Harvey Beattie